Archiv štítku: 3-MAROKO

AFRIKA – OBLAST MAROKA

NEW ASFE HANDBOOK:  AFRICA Volume 1 – MOROCCO AND ADJACENT ISLANDS

08.04. 2024   © KVESELY

ČESKY

 

 

 

The aim of this text is to briefly introduce Volume 1 of the new Geographilatelic handbook Africa, which I wrote together with Jiří Laštovka and which was published in March 2024 by the GEOPHILA association. The intention of both authors is to gradually deal with the whole of Africa for ASFE (“a stamp from everywhere”) collectors and to focus in a new and deeper way on the continent, which was the focus of the first Philatelic Atlas by Jiří Marek (1996). As many of you know, our colleague Miroslav Prokop had been working on a new Africa Atlas for several years but unfortunately his health did not allow him to finish the work or hand it over, so we had to start from scratch. When we kicked off our work in the spring of 2023, we originally aimed at publishing a supplement to the original Atlas by Jiří Marek, but we have gradually come to the conclusion that the extent of necessary modifications and additions inevitably leads to a completely new publication, even if this requires splitting it into several volumes. Sensing a certain impatience among collectors, we preferred to release the first volume in early 2024, even if this meant limiting its scope to Morocco, Western Sahara, and adjacent islands (Azores, Madeira and the Canary Islands). The Handbook is in Czech.

Pokračování textu NEW ASFE HANDBOOK:  AFRICA Volume 1 – MOROCCO AND ADJACENT ISLANDS

NOVÁ GEOGRAFILATELISTICKÁ PŘÍRUČKA AFRIKA, 1. DÍL – HLOUBĚJI O MAROKU A PŘILEHLÝCH OSTROVECH

NEW ASFE CATALOG
AFRICA Part 1 – MOROCCO AND ADJACENT ISLANDS

TRANSLATE

 

 

 

Cílem tohoto textu je stručně představit nový 1. díl Geografilatelistické příručky Afrika, který jsem napsal společně s Jiřím Laštovkou a vydal ho v březnu 2024 spolek GEOPHILA. Záměrem obou autorů je postupně pokrýt celou Afriku a nově a hlouběji tak zpracovat pro sběratele známkových zemí (území) světadíl, na který se soustředil první Filatelistický atlas (autor Jiří Marek) z roku 1996. Jak mnozí víte, na Africe pracoval několik let již náš kolega Miroslav Prokop, ale zdraví mu bohužel neumožnilo práci dokončit ani ji předat, takže jsme začínali znovu. Když jsme se na jaře 2023 pustili do práce, mířili jsme původně na vydání dodatku k Atlasu Jiřího Marka, ale došli jsme postupně k závěru, že rozsah potřebných úprav a doplnění vede nevyhnutelně ke zcela nové publikaci, i když si to vyžádá rozdělení na několik dílů. Protože jsme cítili určitou netrpělivost sběratelů, vydali jsme raději první díl na začátku roku 2024, byť to znamenalo omezit jeho rozsah na Maroko, Západní Saharu a přilehlé ostrovy (Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy).

Pokračování textu NOVÁ GEOGRAFILATELISTICKÁ PŘÍRUČKA AFRIKA, 1. DÍL – HLOUBĚJI O MAROKU A PŘILEHLÝCH OSTROVECH

Západní Sahara

WESTERN SAHARA

(aktualizováno – prosinec 2023)

Na severozápad Afriky si činily nárok Francie, Španělsko a také (neúspěšně) Británie. Pro rozdělení hranic mezi koloniálními mocnostmi v Africe byla podstatná Berlínská konference (v letech 1884/5) a následná tajná dohoda mezi Francií a Španělskem v roce 1900 – s dodatky v letech 1904 a 1912.

El Aaiun – 50.léta 20.století

V tomto příspěvku se stručně zaměřím na oblast Západní Sahary, a to z pohledu geografického sběratele. Historické reálie jsem čerpal převážně z článku Španělská západní Afrika, kde v případě zájmu najdete další podrobnosti.

Pokračování textu Západní Sahara

AFRIKA – známkové oblasti – 1 / 2

Pro námi zpracovaný světadíl Afrika budeme postupně zveřejňovat detailní informace o známkových zemích. A to včetně rozdělení každé země na jednotlivé vývojové etapy. Dále se objeví i návaznost na obecné katalogy. Zároveň se postupně rozšiřuje i menu pro Afriku. Naši databázi průběžně aktualizujeme a budeme rádi za vaše podněty nebo upozornění na případné chyby či možnosti rozšíření. Snad naše několikaměsíční společné pátrání v katalozích ušetří čas jiným sběratelům.

Tyto informace poskytujeme zdarma s tím, že nebudou využity komerčně. Dnes jsme dali k dispozici těchto 5 oblastí:
3-GLOBAL
3-MAROKO
3-SEVER
3-ZAPAD
3-ROVNIK