Tumaco – přehled vydání

TUMACO – OVERVIEW OF STAMP ISSUE

(aktualizováno – červenec 2022)

Město Tumaco se nachází na jihozápadním okraji Kolumbie nedaleko hranic s Ekvádorem. Je tichomořským přístavem departmentu Nariňo. Plný název je San Andrés de Tumaco. Zkusil jsem získat informace o vydáních, které se v tomto městě uskutečnily více než před sto lety. Tehdy administrativně spadalo pod Caucu.

Tumaco_uvobr
Dobová pohlednice z počátku 20.století


Pro neklidnou oblast Kolumbie byly ve druhé polovině 19. století charakteristické časté občanské války. Na konci 19.století v roce 1899 vypukla občanská válka, která je známá také pod názvem Tisícidenní válka. Trvala na různých místech až do roku 1902. Byla vyvolána liberálními silami nespokojenými s vládnoucími konzervativci. Jednotky vládních sil nakonec zvítězily. V departamentu Cauca se tak stalo už 23.1.1900. Avšak ještě v říjnu roku 1901 se pokusily ozbrojené síly liberálů ovládnou přístav Tumaco jako výchozí bod pro obnovení bojů v Cauce. Bojové operace tak měly přímý dopad na chod města a také na poštovní provoz.

JednotkyLibArm1901
Skupina liberálních jednotek 1901 – fotografie z Kolumbijského nár. muzea

Z různých příčin mohlo na kolumbijských poštovních úřadech dojít k situaci, kdy se nedostávalo známek některých nominálů. Poštovní předpisy měly takovou situaci právně ošetřenu svým výnosem. Dle něj mohli pověření poštmistři a poštovní úředníci napsat na dopis bez známek text “No hay estampillas. Pago [nominál] El agente postal [jméno]”. Slovní spojení “No hay estampillas” se překládá jako “Nedostatek známek”. Mnoho poštmistrů použilo raději jen razítko a svůj podpis namísto psaní textu na doklady. Nicméně někteří, v souladu se zákonem, vydávali vlastní nálepky, které se následně přilepily na doklady. Tato vydání nazýváme poštmistrovskými provizorii. Tento případ opakovaně nastal i ve městě Tumaco na počátku 20. století.

První emisi vydal ke konci roku 1900 poštovní úředník Manuel E. Jiménez. Známky byly tištěny černou barvou na bílém (nažloutlém) papíře. Etikety mají menší rozměr obdélníkového tvaru a obsahují pouze text.

Vyd01z Vyd01s

Nenesou označení “no hay estampillas”, ale pouze údaj o nominální hodnotě a informaci o poštovním úřadujícím. Chybí informace o zemi i městě vydání. Jsou to tedy spíše nálepky. Tiskový list obsahoval 12 známek uspořádaných do 4 řádků po 3 známkách. Bylo vydáno sedm následujících nominálních hodnot v centavos: 1,2,21/2,5,10,20,50 plus 1 Pesos a 5 Pesos. Etikety jsou doloženy buďto bez perforace, nebo se zoubkováním 12, přičemž známky po okraji tiskového listu byly vždy bez zoubkování. U nominálů 1c a 2c chybí u známek na pozici 2 tečka za E ve jméně poštovního úředníka.

Tumaco_1901_Rekonstr_TL
Rekonstrukce tiskového listu 10 centavos, na pozici 2 bez tečky po E

Některé vyšší hodnoty byly tištěny společně na stejném tiskovém listu. Je znám společný tisk hodnot 5c a 10c. Hodnoty vyšší než 10c jsou vzácné. Na aukčních serverech se běžné nominály dají pořídit od 15 USD. Je známo mnohé použití těchto známek i na dokladech do zahraničí. Na obálkách byly pro výplatu služeb používány pouze tyto etikety, případně bývají doplněny R nálepkou.

Tumaco_R_ustrizek2
Ústřižek obálky frankovaný 5c (tuz. zásilka?)

Na poštovním úřadu byly doklady označovány kruhovým razítkem s datumovkou a textem CORREOS NACIONALES TUMACO (CAUCA). Navíc se používalo i malé kruhové razítko s negativním znakem připomínajícím vločku. V Tumacu se v roce 1901 krátce také používalo i cenzurní razítko. Dopisy se na poštovní úřad přinášely nezapečetěné a po kontrole byly zalepeny a navíc označeny kulatým razítkem.

Tum_cenz_raz
Použití do dubna 1901

Na aukcích se obálky vyskytují v cenách od 180 USD. Dále uvedu několik zajímavých obálek do zahraničí, které jsou frankované stříhanými známkami v celkové hodnotě 10 centavos:

Vyd01Ob03
Vyd01Ob04
Vyd01Ob06

Na dražbě, kterou pořádala aukční síň Soler y Llach, se objevilo mnoho dokladů z éry kolumbijských poštmistrovských provizórií. Hodně zajímavá byla obálka, odeslaná z Tumaca dne 25. května 1901. Tedy z doby, kdy se používaly výše uvedené etikety. Doklad však obsahuje pouze ručně psaný finanční údaj “Pagó 0,10” a podpis službu konajícího poštmistra. Dle podpisu se nejednalo o pana Jiméneze, proto jiný, službu konající úředník (pan Cabezas) jeho nálepky nepoužil .

Zmiňovaná R nálepka byla vydána rovněž v roce 1901 v provedení černým tiskem na žlutobílém papíře. Má textem uvedenu nominální hodnotu 10 centavos. Byla vydána bez perforace, údajně se výjimečně objevuje i s perforací 12. V textu už je tentokráte uvedena jak Kolumbie, tak i tučným písmem Tumaco. Dle definice FAZZ to ale neoznačuje známkovou zemi, protože je běžné, že na R nálepkách je uveden místní název. Zaznamenal jsem dvě varianty. Ta druhá je pravděpodobně falzum. Originály mají písmeno R uvnitř jemně šrafované a tečku pod kroužkem za velkým N.

Tumaco_R_orig
Originál

Tumaco_R_faux
Falzum

Na aukcích se R nálepky objevují jak samostatně (v cenách od 50 USD) nebo na ústřižcích (od 120 USD), případně na obálkách (stovky USD). Rád se podělím o dvě ukázky krásných filatelistických R zásilek se zoubkovanými etiketami M.Jiménez.

Tumaco_Robalka
Přefrankovaná R obálka do Anglie přes USA s všemi nominály od 1c až po 1P
Tumaco_Robalka2
Přefrankovaná R obálka do Anglie přes USA s nekompletním tiskovým listem 2c

 

Z roku 1902 pochází další vydání 2 provizorních známek, opět jen v textovém provedení. Na nálepce se uvádí “No hay estampilla” , “Pagó” , “TUMACO” a nominál. Ten je 5c nebo 10c. Dole je uveden nový poštovní úředník – “I.ORTIZ V.”. Tisk je proveden černě na bílém nebo světle žlutém papíře. Jedná se o velmi vzácné a málo známé vydání.

Tumaco_1902_nezname

Do roku 1998 byly známy pouze tři exempláře. Jeden na bílém a dva na žlutém papíře včetně obálky adresované do Barbacoas. Vzhledem k faktu, že porůznu v letech 1901 a 1902 bylo Tumaco okupováno vzbouřenci, je možné, že vydání těchto známek na rozdíl od předchozích má na svém kontě provizorní vláda rebelů.

Podobně jako ve městě Cúcuta, tak i v Tumacu vyrobili rebelové svá vlastní vydání. Tato již svým vzhledem připomínají poštovní známky. Vydány byly 2 varianty. Modrošedá 5c a červená 10c. Na známkách je uveden text REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO PROVISIONAL. Dále texty CORREOS a ANO DE 1902. Výskyt na aukcích není příliš častý a vyvolávací ceny známek začínají na 100 USD.

1902_5c_10c
Vydání 1902

Dle experta na tuto oblast – Alana Anyona – je pravděpodobné, že každá hodnota byla tištěna z tiskové formy určené jen pro jednu známku. Odpovídají tomu drobné nepravidelnosti v designu známek shodné pro každou hodnotu. Je popsán horizontální pás čtyř 10c známek a také vertikální tete-beche bloku čtyř 5c hodnot. Vertikální tete-beche pár 10c známek se objevil na aukci v roce 2014 za astronomických 4000 Euro.

Aukce Behr 2014

V případě znehodnocených známek z roku 1902 byly známy tři varianty razítek. První variantou je razítko tvořené třemi soustředěnými kružnicemi. To se objevuje současně s použitím druhé varianty = kulaté razítko bez datumovky s textem “AGENCIA POSTAL NACIONAL * TUMACO *”.

Detail razítek: typ 1 – uprostřed, typ 2 – na levém okraji

1902_10c_raz
Detail razítka – typ 2

Třetí variantu tvoří obdélníkové razítko s textem, který je jen částečně znám a obsahuje “CORREOS – TUMACO”. Na aukci eBay se v červenci 2018 objevila nová varianta razítka, která dosud nebyla popsána. Jedná se o razítko s kresbou ptáka.

Nedokumentovaná varianta razítka

Zájem o tuto raritu byl velký i přes vyšší startovací cenu, která byla dvojnásobná oproti běžné. Nakonec se známka prodala za 309 USD. Doklady se známkami GOBIERNO PROVISIONAL jsou extrémně vzácné. Zde nabízím ukázku fragmentu obálky z Tumaca do Barbacoas.

1902_fragment_1902_provis
Převzato z Copacarta

Protože známá razítkování neobsahovala datumovku, nelze určit data používání známek.

V pořadí páté vydání v Tumacu vyšlo až deset let po revolučním období a Tumaco již nebylo součástí distriktu Cauca. Jedná se o poštmistrovské provizorium z března 1912. Byly vydány 2 nálepky obsahující pouze text a s nominály 1c a 2c. Tisk černou barvou na žlutobílém nebo nazelenalém papíře. Tentokrát je uveden text “NO HAY ESTAMPILLAS” i Tumaco. Podpis poštmistra se doplňoval na předtištěný řádek. Zaznamenal jsem pouze razítkované a s podpisem Jorge Posada E. U tohoto vydání se vyskytují různé varianty. Jedna je se širokým H ve slově HAY. Druhá se pozná dle nahuštěných číslic v označení roku 1912. Třetí má větší číslici 1 udávající nominál.

1912_uzke_H
Tumaco 1912 – varianta “úzké H”
1912_siroke_H
Tumaco 1912 – varianta “široké H”

Označení se provádělo kruhovým korunkovým fialovým nebo modrým razítkem s textem “Agencia Postal DE TUMACO” a datumovkou, navíc doplněné dalším razítkem se sedmi soustřednými kružnicemi. Na aukcích se tato vydání občas objeví a ceny jsou od 50 USD.

Poslední vydání je z ledna roku 1913. Text na známce je podobný jako u předchozího vydání. Navíc je vytištěn i státní znak. Vyskytují se jak nepodepsané (údajně vyřazené po vytištění), tak i podepsané poštmistrem (Domingo) Duque Jiménez. Připraveny byly 3 nominály, všechny tištěny černě.

1913_4var
Různé varianty nominálů,barev,podpisů,razítkování

Hodnota 1c na žlutém, 2c na růžovém a 5c na šedomodrém papíře. Papír nominálu 5c je linkovaný a zaznamenal jsem i variantu na bílém papíře. Pro hodnoty 1c a 2c rozlišujeme dva typy dle přerušení na vnějším rámu.

Yv# 13, Typ I

Yv# 13, Typ II

Yv# 14, Typ I

Yv# 14, Typ II

Ceny na aukcích začínají na 25 USD, ale mohou končit i přes 60 USD. Toto vydání dle údajů v katalozích nebylo uvedeno do provozu, takže poštovní doklady neexistují. I tak jsem viděl pár případů razítkovaných exemplářů. A dokonce v červenci 2018 se v aukci eBay objevily dvě tyto etikety na ústřižcích. Dle popisu pocházejí ze specializované sbírky Kolumbie budované 50 let.

Zájem o tyto aukce byl veliký a výsledná cena se v obou případech vyšplhala těsně nad 300 USD. Na každém ústřižku jsou použita stejná razítka, jako v případě vydání z roku 1912. Samozřejmě datum je až z roku 1913, konkrétně pokaždé 16. ledna 1913.

Zajímavé je, jak se k vydání v Tumacu staví obecné katalogy. Nejlépe má vydání zachycena Yvert. Skoro všechna vydání má přehledně pod sebou. V katalogu Michel chybí vydání 1912-13, ostatní jsou uvedena na více místech pod Kolumbií. Současný katalog Scott Tumaco neuvádí a pouze na ně reaguje textem “No hay estampillas” a jiné nadepsané “Manuel E. Jimenez” jsou znalci považovány za nálepky (stvrzenky), ne za poštovní známky. Přitom ve starých vydáních katalogu Scott z roku 1940 se Tumacu věnují podobně jako Yvert.

Přesto, že dle FAZZ Hlinky a Muchy nejsou vydání pro Tumaco zahrnuta mezi regulérní známkové země, se jedná o nesmírně zajímavou sběratelskou výzvu. A já jsem jí podlehl 🙂 . A co vy ?

Zdroje: Sborník Copacarta společnosti COPAPHIL, S.C.Caicedo – Colombia Agentes Postales…, Wikipedie, fotoarchív autora, aukční servery, archív Mirka Š., katalogy Michel, Scott, Yvert, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *