Tumaco – přehled vydání

TUMACO – OVERVIEW OF STAMP ISSUE

(doplněno – červen 2020)

Město Tumaco se nachází na jihozápadním okraji Kolumbie nedaleko hranic s Ekvádorem. Je tichomořským přístavem departamentu Nariňo. Plný název je San Andrés de Tumaco. Zkusil jsem získat informace o vydáních, které se v tomto městě uskutečnily více než před sto lety. Tehdy administrativně spadalo pod Caucu.

Tumaco_uvobr
Dobová pohlednice z počátku 20.století


Pro neklidnou oblast Kolumbie byly ve druhé polovině 19. století charakteristické časté občanské války. Na konci 19.století v roce 1899 vypukla občanská válka, která je známá také pod názvem Tisícidenní válka. Trvala na různých místech až do roku 1902. Byla vyvolána liberálními silami nespokojenými s vládnoucími konzervativci. Jednotky vládních sil nakonec zvítězily. V departamentu Cauca se tak stalo už 23.1.1900. Avšak ještě v říjnu roku 1901 se pokusily ozbrojené síly liberálů ovládnou přístav Tumaco jako výchozí bod pro obnovení bojů v Cauce. Bojové operace tak měly přímý dopad na chod města a také na poštovní provoz.

JednotkyLibArm1901
Skupina liberálních jednotek 1901 – fotografie z Kolumbijského nár. muzea

Z různých příčin mohlo na kolumbijských poštovních úřadech dojít k situaci, kdy se nedostávalo známek některých nominálů. Poštovní předpisy měly takovou situaci právně ošetřenu svým výnosem. Dle něj mohli pověření poštmistři a poštovní úředníci napsat na dopis bez známek text “No hay estampillas. Pago [nominál] El agente postal [jméno]”. Slovní spojení “No hay estampillas” se překládá jako “Nedostatek známek”. Mnoho poštmistrů použilo raději jen razítko a svůj podpis namísto psaní textu na doklady. Nicméně někteří, v souladu se zákonem, vydávali vlastní nálepky, které se následně přilepily na doklady. Tato vydání nazýváme poštmistrovskými provizorii. Tento případ opakovaně nastal i ve městě Tumaco na počátku 20. století.

První emisi vydal v roce 1901 poštovní úředník Manuel E. Jiménez. Známky byly tištěny černou barvou na bílém (nažloutlém) papíře. Etikety mají menší rozměr obdélníkového tvaru a obsahují pouze text.

Vyd01z Vyd01s

Nenesou označení “no hay estampillas”, ale pouze údaj o nominální hodnotě a informaci o poštovním úřadujícím. Chybí informace o zemi i městě vydání. Jsou to tedy spíše nálepky. Tiskový list obsahoval 12 známek uspořádaných do 4 řádků po 3 známkách. Bylo vydáno sedm následujících nominálních hodnot v centavos: 1,2,21/2,5,10,20,50 plus 1 Pesos a 5 Pesos. Etikety jsou doloženy buďto bez perforace, nebo se zoubkováním 12, přičemž známky po okraji tiskového listu byly vždy bez zoubkování. U nominálů 1c a 2c chybí u známek na pozici 2 tečka za E ve jméně poštovního úředníka.

Tumaco_1901_Rekonstr_TL
Rekonstrukce tiskového listu 10 centavos, na pozici 2 bez tečky po E

Některé vyšší hodnoty byly tištěny společně na stejném tiskovém listu. Je znám společný tisk hodnot 5c a 10c. Hodnoty vyšší než 10c jsou vzácné. Na aukčních serverech se běžné nominály dají pořídit od 15 USD. Je známo mnohé použití těchto známek i na dokladech do zahraničí. Na obálkách byly pro výplatu služeb používány pouze tyto etikety, případně bývají doplněny R nálepkou.

Tumaco_R_ustrizek2
Ústřižek obálky frankovaný 5c (tuz. zásilka?)

Na poštovním úřadě byly doklady označovány kruhovým razítkem s datumovkou a textem CORREOS NACIONALES TUMACO (CAUCA). Navíc se používalo i malé kruhové razítko s negativním znakem připomínajícím vločku. V Tumacu se v roce 1901 krátce také používalo i cenzurní razítko. Dopisy se na poštovní úřad přinášely nezapečetěné a po kontrole byly zalepeny a navíc označeny kulatým razítkem.

Tum_cenz_raz
Použití do dubna 1901

Na aukcích se obálky vyskytují v cenách od 180 USD. Dále uvedu několik zajímavých obálek do zahraničí, které jsou frankované stříhanými známkami v celkové hodnotě 10 centavos:

Vyd01Ob03
Vyd01Ob04
Vyd01Ob06

Na dražbě, kterou pořádala aukční síň Soler y Llach, se objevilo mnoho dokladů z éry kolumbijských poštmistrovských provizórií. Hodně zajímavá byla obálka, odeslaná z Tumaca dne 25. května 1901. Tedy z doby, kdy se používaly výše uvedené etikety. Doklad však obsahuje pouze ručně psaný finanční údaj “Pagó 0,10” a podpis službu konajícího poštmistra. Dle podpisu se nejednalo o pana Jiméneze, proto jiný, službu konající úředník (pan Cabezas) jeho nálepky nepoužil .

Zmiňovaná R nálepka byla vydána rovněž v roce 1901 v provedení černým tiskem na žlutobílém papíře. Má textem uvedenu nominální hodnotu 10 centavos. Byla vydána bez perforace, údajně se výjimečně objevuje i s perforací 12. V textu už je tentokráte uvedena jak Kolumbie, tak i tučným písmem Tumaco. Dle definice FAZZ to ale neoznačuje známkovou zemi, protože je běžné, že na R nálepkách je uveden místní název. Zaznamenal jsem dvě varianty. Ta druhá je pravděpodobně falzum. Originály mají písmeno R uvnitř jemně šrafované a tečku pod kroužkem za velkým N.

Tumaco_R_orig
Originál

Tumaco_R_faux
Falzum

Na aukcích se R nálepky objevují jak samostatně (v cenách od 50 USD) nebo na ústřižcích (od 120 USD), případně na obálkách (stovky USD). Rád se podělím o dvě ukázky krásných filatelistických R zásilek se zoubkovanými etiketami M.Jiménez.

Tumaco_Robalka
Přefrankovaná R obálka do Anglie přes USA s všemi nominály od 1c až po 1P
Tumaco_Robalka2
Přefrankovaná R obálka do Anglie přes USA s nekompletním tiskovým listem 2c

 

Z roku 1902 pochází další vydání 2 provizorních známek, opět jen v textovém provedení. Na nálepce se uvádí “No hay estampilla” , “Pagó” , “TUMACO” a nominál. Ten je 5c nebo 10c. Dole je uveden nový poštovní úředník – “I.ORTIZ V.”. Tisk je proveden černě na bílém nebo světle žlutém papíře. Jedná se o velmi vzácné a málo známé vydání.

Tumaco_1902_nezname

Do roku 1998 byly známy pouze tři exempláře. Jeden na bílém a dva na žlutém papíře včetně obálky adresované do Barbacoas. Vzhledem k faktu, že porůznu v letech 1901 a 1902 bylo Tumaco okupováno vzbouřenci, je možné, že vydání těchto známek na rozdíl od předchozích má na svém kontě provizorní vláda rebelů.

Podobně jako ve městě Cúcuta, tak i v Tumacu vyrobili rebelové svá vlastní vydání. Tato již svým vzhledem připomínají poštovní známky. Vydány byly 2 varianty. Modrošedá 5c a červená 10c. Na známkách je uveden text REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO PROVISIONAL. Dále texty CORREOS a ANO DE 1902. Výskyt na aukcích není příliš častý a vyvolávací ceny známek začínají na 100 USD.

1902_5c_10c
Vydání 1902

Dle experta na tuto oblast – Alana Anyona – je pravděpodobné, že každá hodnota byla tištěna z tiskové formy určené jen pro jednu známku. Odpovídají tomu drobné nepravidelnosti v designu známek shodné pro každou hodnotu. Je popsán horizontální pás čtyř 10c známek a také vertikální tete-beche bloku čtyř 5c hodnot. Vertikální tete-beche pár 10c známek se objevil na aukci v roce 2014 za astronomických 4000 Euro.

Aukce Behr 2014

V případě použitých známek z roku 1902 byly známy dvě varianty razítek. První je kulaté bez datumovky s textem “AGENCIA POSTAL NACIONAL * TUMACO *”.

1902_10c_raz
Detail razítka – Typ 1

Druhou variantu tvoří obdélníkové razítko s textem, který je jen částečně znám a obsahuje “CORREOS – TUMACO”. Navíc se používalo razítko tvořené třemi soustřednými kružnicemi. Na aukci eBay se v červenci 2018 objevila nová varianta razítka, která dosud nebyla popsána. Jedná se o razítko s kresbou ptáka.

Nedokumentovaná varianta razítka

Zájem o tuto raritu byl velký i přes vyšší startovací cenu, která byla dvojnásobná oproti běžné. Nakonec se známka prodala za 309 USD. Doklady se známkami GOBIERNO PROVISIONAL jsou extrémně vzácné. Zde nabízím ukázku fragmentu obálky z Tumaca do Barbacoas.

1902_fragment_1902_provis
Převzato z Copacarta

Protože známá razítkování neobsahovala datumovku, nelze určit data používání známek.

V pořadí páté vydání v Tumacu vyšlo až deset let po revolučním období a Tumaco již nebylo součástí distriktu Cauca. Jedná se o poštmistrovské provizorium z března 1912. Byly vydány 2 nálepky obsahující pouze text a s nominály 1c a 2c. Tisk černou barvou na žlutobílém nebo nazelenalém papíře. Tentokrát je uveden text “NO HAY ESTAMPILLAS” i Tumaco. Podpis pošmistra se doplňoval na předtištěný řádek. Zaznamenal jsem pouze razítkované a s podpisem Jorge Posada E. U tohoto vydání se vyskutují různé varianty. Jedna je se širokým H ve slově HAY. Druhá se pozná dle nahuštěných číslic v označení roku 1912. Třetí má větší číslici 1 udávající nominál.

1912_uzke_H
Tumaco 1912 – varianta “úzké H”
1912_siroke_H
Tumaco 1912 – varianta “široké H”

Označení se provádělo kruhovým korunkovým fialovým nebo modrým razítkem s textem “Agencia Postal DE TUMACO” a datumovkou, navíc doplněné dalším razítkem se sedmi soustřednými kružnicemi. Na aukcích se tato vydání občas objeví a ceny jsou od 50 USD.

Poslední vydání je z ledna roku 1913. Text na známce je podobný jako u předchozího vydání. Navíc je vytištěn i státní znak. Vyskytují se jak nepodepsané (údajně vyřazené po vytištění), tak i podepsané poštmistrem (Domingo) Duque Jiménez. Připraveny byly 3 nominály, všechny tištěny černě.

1913_4var
Různé varianty nominálů,barev,podpisů,razítkování

Hodnota 1c na žlutém, 2c na růžovém a 5c na šedomodrém papíře. Papír nominálu 5c je linkovaný a zaznamenal jsem i variantu na bílém papíře.Pro hodnoty 1c a 2c rozlišujeme dva typy dle přerušení na vnějším rámu.

Yv# 13, Typ I

Yv# 13, Typ II

Yv# 14, Typ I

Yv# 14, Typ II

 

Ceny na aukcích začínají na 25 USD, ale mohou končit i přes 60 USD. Toto vydání dle údajů v katalozích nebylo uvedeno do provozu, takže poštovní doklady neexistují. I tak jsem viděl pár případů razítkovaných exemplářů. A dokonce v červenci 2018 se v aukci eBay objevily dvě tyto etikety na ústřižcích. Dle popisu pocházejí ze specializované sbírky Kolumbie budované 50 let.

Zájem o tyto aukce byl veliký a výsledná cena se v obou případech vyšplhala těsně nad 300 USD. Na každém ústřižku jsou použita stejná razítka, jako v případě vydání z roku 1912. Samozřejmě datum je až z roku 1913, konkrétně pokaždé 16. ledna 1913.

Zajímavé je, jak se k vydání v Tumacu staví obecné katalogy. Nejlépe má vydání zachycena Yvert. Skoro všechna vydání má přehledně pod sebou. V katalogu Michel chybí vydání 1912-13, ostatní jsou uvedena na více místech pod Kolumbií. Současný katalog Scott Tumaco neuvádí a pouze na ně reaguje textem “No hay estampillas” a jiné nadepsané “Manuel E. Jimenez” jsou znalci považovány za nálepky (stvrzenky), ne za poštovní známky. Přitom ve starých vydáních katalogu Scott z roku 1940 se Tumacu věnují podobně jako Yvert.

Přesto, že dle FAZZ Hlinky a Muchy nejsou vydání pro Tumaco zahrnuta mezi regulerní známkové země, se jedná o nesmírně zajímavou sběratelskou výzvu. A já jsem jí podlehl 🙂 . A co vy ?

Zdroje: Sborník Copacarta společnosti COPAPHIL, S.C.Caicedo – Colombia Agentes Postales…, Wikipedie, fotoarchív autora, aukční servery, archív Mirka Š., katalogy Michel, Scott, Yvert, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- kontakt na admistrátora blogu ---

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *