Benin

BENIN

Západní oblast africké pevniny nad Guinejským zálivem byla v kontaktu s Portugalskem už od objevných cest jejich slavných mořeplavců v 15. století. Území mezi řekou Volta a městem Lagos prosperovalo převážně díky obchodu s otroky, kteří byli prodáváni na plantáže do portugalské Brazílie a také do Karibiku. Proto byla oblast v té době nazývaná Otrocké pobřeží.

Britská mapa z roku 1800. Převzato z davidrumsey.com

Do těchto míst začali od počátku 18. století pronikat také Francouzi a už roku 1704 budují svou pevnost ve Whydahu. Území bylo v té době pod správou lokálních vládců. V místech současného Beninu se nacházelo několik nezávislých království, z nichž největší bylo Království Dahome.

Britská mapa západní Afriky z roku 1839. Převzato z davidrumsey.com

Území, které je v pravé části mapy označeno “BENIN” je starobylé království, které bývá někdy nazýváno Edo, a nalézá se na místech dnešní Nigerie. Jeho počátky sahají až do 12. století a původně zahrnovalo mnohem větší oblast – zhruba od řeky Volty až k ústí sterého Kalabaru. Hlavní město se jmenovalo a stále se také nazývá Benin a leží na břehu stejnojmenného přítoku Nigeru. Právě podle tohoto království je pojmenován Beninský záliv.

 

BENIN – PROTEKTORÁT A KOLONIE

Od poloviny předminulého století se Francouzi stále ve větší míře usazovali na řadě míst u pobřeží – Cotonou, Grand-Popo, Porto NovoWhydah. Bylo to zajištěno smlouvami mezi Francii a vstřícným dahomským vládcem – králem Badohouem. V padesátých letech 19. století se už objevují první poštovní doklady z této oblasti. Např. pěkný předznámkový dopis odeslaný 25.9.1856 z Whydahu transitem přes Lagos do Marseille.

Popis z aukce Cherrystone 9/2017: 1856 (25 Sep) FL from Whydah (today the port city of Ouidah), canceled in transit via Marseille to Ciotat, charged “30”, with transit and arrival pmk, full and interesting text (“je me decide a t’ecrire pour ne pas manquer le courrier de Lagos”, I decided to write not to miss the mail courier from Lagos), fine and scarce usage. Sold for 350 USD.

Už v roce 1863 byl v Porto Novo vyhlášen francouzský protektorát, který ale existoval jen dva roky. V roce 1878 byl se souhlasem dahomského krále vytvořen v Cotonou de facto další francouzský protektorát. Podobně bylo roku 1883 pro Francii získáno jako protektorát království Porto-Novo.

Mapa oblasti z roku 1884. Převzato z 1886.u-bordeaux-montaigne.fr.

Ve snaze udržet si vliv v oblasti vyhlásilo Portugalsko v roce 1885 svůj protektorát nad územím království Dahome. Jednalo se ale pouze o formální akt platný zhruba do konce roku 1887.

Portugalská pevnost Fort of São João Baptista de Ajudá z roku 1721

V roce 1886 byl pak vyhlášen administrativní celek Francouzská území v Beninském zálivu (Établissements Français du Golfe de Benin), který byl první tři roky spravován ze Senegalu.

Mapa z roku 1889. Převzato z webu Gallica.

.

Dle informací na francouzské Wikipedii byl první civilní poštovní a telegrafní úřad na území dnešního Beninu otevřen 1. července 1890 v Porto-Novo. Dle jiných údajů se tak stalo už v roce 1888. Katalog Yvert&Tellier uvádí dokonce datum 1887. Dřívější použití dokládá i poštovní razítko použité na doporučeném dopisu odeslaném 15. května 1888 do Erfurtu. Pro frankování byly použity všeobecné známky francouzských kolonií v celkové částce 50c.

Převzato z philapostelbretagne.files.wordpress.com

Od roku 1889 se objevuje i francouzské razítko pro úřad v Cotonou – “KOTONOU – BENIN“. V témže roce 1889 dahomský král umírá a jeho nástupce vypoví Francii smlouvy, protože chce získat zpět nejen vládu nad svým územím, ale také obsadit sousední království Porto-Novo. Po opakovaných nájezdech na Grand-Popo došla Francii trpělivost a vyslala do oblasti vojska a v roce 1890 vypukla 1. francouzsko-dahomská válka. V říjnu 1890 bylo mezi válčícími stranami uzavřeno příměří a město Cotonou bylo smluvně přiřčeno Francii.

Od roku 1890 se objevují razítka používaná na poštovních úřadech ve městech Grand Popo (“GRAND POPO – BENIN“) a Whydah (“WHYDAH * BENIN“). Kromě civilních poštovních úřadů byla v provozu i pošta konzulární a vojenská. V Porto Novo bylo od roku 1891 používáno vojenské razítko “CORRESPd-MILITAIRE PORTO – NOVO – BENIN“.

Popis z aukce Cherrystone 9/2017: FRENCH COLONIES Benin. 1891 (8 Nov) small cover franked with 15c Alphee Dubois, tied by “Correspondance Militaire Porto-Novo Benin” cds, repeated alongside, also maritime “Loango a Bordeaux L.L. No.2”, addressed to Brest Finistere, with violet military cachet and arrival pmks on back, fine. Unsold

Po krátké době došlo k další válce – v letech 1892 až 94. Bojů za Dahome se zúčastnily také ženské regimenty nazývané novináři “dahomejské Amazonky“.

Bitva u Dgebe v dobovém tisku. Převzato z Wikipedie.

V průběhu konfliktu se začaly používat další armádní razítka – pro posádky v Cotonou (1892), Grand Popo a Whydah (oba 1893).

Polní pošta posádky z Grand Popo (1893), převzato z katalogu Yvetr&Tellier

Odbojný král Béhanzin se skupinou svých věrných uprchl z královského sídla v Abomey a na útěku město podpálil. Na trůn byl Francouzi dosazen loutkový vladař Agoli-Agbo a celé království Dahome se stalo francouzským protektorátem. Béhanzin se vzdal až v roce 1897 a byl deportován na Martinik.

Tábor plukovníka Doddse v královském sídelním městě Abomey.

 


Pro obsazená území v Beninském zálivu vydávala Francie už od září 1892 vlastní známky. V letech 1892 – 93 vyšlo 13 známek vzniklých aplikací primitivních přetisků s textem “BENIN” nebo “BÉNIN” na společných známkách francouzských kolonií.

Mi# 1-13+6c, kat. cena 2.760 €. Prodáno na aukci Cherrystone 9/2017 za 950 USD

Je známy tyto barvy přetisků:  černá, modrá a červená. Patrně z nedostatku některých hodnot byly dodatečně aplikovány na dvou známkách “BENIN” celkem tři nominální přetisky. Z nařízení velícího plukovníka Alfreda Doddse realizoval místní poštmistr následující přetisky:
– 1.000 známek 5c bylo přetištěno na hodnotu 1 c
– 1.500 známek 15c bylo přetištěno na hodnotu 40c
– .. 600 známek 15c bylo přetištěno na hodnotu 75 c
Data realizací nominálních přetisků se u různých zdrojů rozcházejí. Dle katalogu Michel byly přetisky realizovány v září a říjnu. Četl jsem ale zprávu, že byly provedeny už v srpnu, což by ale bylo ještě před datem vydání přetisků “BENIN“.

Mi# 16A+B, 9/1892, kat.cena 3.650€. Převzato z aukcí Siegel 2017 a 2019

Známky z prvních dvou emisí mají vysokou tržní cenu. Protože aplikované přetisky jsou poměrně primitivní, tak bude určitě vhodné porovnat si kupované exempláře např. na stránkách stampforgeries.com. Mistrem na padělky (nejen) těchto známek byl Sperati. Jeho dokonalé “reprodukce” jsou dnes cenným artiklem. Např. tato sestava 8 výrobků byla v listopadu 2020 nabízena na aukci Köhler za vyvolávací cenu 2.000 Eur …


Od roku 1893 začínají vycházet známky definitivní.  Nejprve to je série 13 hodnot na koloniálních známkách s motivem alegorie a dvouřádkovým různobarevným textem “GOLFE DE BÉNIN“. V roce 1894 vychází emise se stejnými 13 nominály jako v tom předchozím, pouze s tím, že v rámečku je uveden název “BÉNIN” nebo “BENIN“. Použití známek uvedu na příkladech dvou dopisů.

1. Poškozený doporučený dopis odeslaný 7. září 1894 z Porto – Novo do Francie, frankovaný dvěma známkami z roku 1893 (“GOLFE DE BÉNIN“) v celkové hodnotě 40 cent. a znehodnocený vojenským razítkem. Transportní razítko “LOANGO – BORDEAUX”. Nabízený na aukci Gärtner v únoru 2016 za optimistických 1.000 €.

Popis z aukce: 1894. Registered military mail envelope (left upper corner added, b/s small part missing) to France endorsed ‘Corps Expéditionnaire du Dahomy’ bearing Golf de Benin Yvert 24, 10c black/lilac and Yvert 28, 30c brown tied by ‘Correspce Militaire/Porto-Novo Benin’ double ring with boxed hand-struck ‘Registered’ in red with adjacent military cachet ‘Colonne Expéditionnaire du Dahomy’ and signed by the Commander, routed on the French paquebot ‘V. Maranhao ‘ with octagonal ‘Loango a Bordeaux LL No 1’ date stamp in blue (Salles 1212). Superb item of registered military mail from West Africa. 

2. Dopis frankovaný jednou známkou 25 cent. z roku 1894. Odeslaný 21. září 1896 civilní poštou z Whydahu do Německého Togolandu. Vydraženo na aukci Drouot v březnu 2014 za 130 €.


V roce 1894 také vyšly čtyři doplatní známky. Ty vznikly aplikací vodorovného nebo diagonálního přetisku “BENIN”  na všeobecných doplatních známkách francouzských kolonií z roku 1884.

Doplatní zn. Beninu # 1-4. Aukce Gärtner 2/2021. Vyvolávcí cena 50€.

Přesto bylo možno i nadále používat všeobecné doplatní známky francouzských kolonií. Jako například ve vzácném dopisu odeslaném v roce 1896 z Klein-Popo v německém Togolandu do Grand Popo v Beninu. Dopis byl frankován německou známkou 5 pf a v místě doručení zatížen doplatným 40c. Byl nabízen v červnu 2018 na aukci Gärtner za značnou cenu 3.000 € bez aukční přirážky.


Popis z aukce: Deutsche Kolonien – Togo-Vorläufer: 1896 5 Pfg Vorläufer gestempelt “KLEIN-POPO 2.1.96” auf nicht verschloßenen Brief (Drucksache) nach GRAND POPO BENIN gesandt (Togo und Benin sind direkte Nachbarn). Bei Ankunft irrtumlich als unterfrankierter Brief taxiert und nicht als Drucksache und mit Nachportomarken der allgemeinen französischen kolonial Ausgaben 30c (Mängel) und 10c (tadellos) gestempelt “GRAND POPO 3.1 SENEGAL” belegt. Hierbei handelt es sich nicht nur um den einzigen bekannten frühen Portomarken Brief vom Benin (im Yvert unbekannt) sondern auch um den EINZIGEN MIT AFRIKANISCHEN NACHPORTOMARKEN BELEGTE VORLÄUFER BRIEF VON TOGO. Geprüft Pascal Scheller (Paris).  THE ONLY KNOWN BENIN COLONIES FRANCAISES ÉMISSION GÉNÉRALE TIMBRE-TAXE COVER AND A UNIQUE TOGO VORLÄUFER USAGE.

 


Pro francouzský Benin vyšly také dopisnice, zálepky a obálky. Například tato s hodnotou 10 cent., která byla odeslána 22. října 1895 z Grand Popo do Hannoveru, kam dorazila 16. listopadu. Prodáno na aukci Gärtner v říjnu 2015 za 130 €.

Podrobné ukázky obou definitivních vydání najdete v exponátu pana Jiřího Nekvasila “CELINY FRANCOUZSKÝCH KOLONIÍ” (listy č. 17 – 24) na stránkách Exponetu. Pravděpodobně existují i dopisnice pro první vydání Beninu.

Nepoužitá dopisnice s otočeným přetiskem. Prodáno na aukci Gärtner v červnu 2019

 

Další nové známky a doklady s názvem “BENIN se objevily až za 80 let.


 

DAHOME

Dekretem ze dne 22. června 1894 byla vytvořena kolonie s novým vznosným názvem  “Colonie du Dahomey et dépendances”. Nové pojmenování také chtělo odlišit francouzskou kolonii od území Beninského království, které spadalo pod britskou sféru. Nový název se neprojevil ve známkové tvorbě, protože se i nadále používaly známky francouzského Beninu.

Ústřižek z brit. města Benin z roku 1892 nabízený v prosinci 2014 na aukci Feldman za 400 €

Změnu názvu můžeme zaznamenat od roku 1897, kdy se na poštovních úřadech objevují razítka s názvem země “DAHOMEY“. Je to vidět na pěkné ukázce bohatě frankovaného dokladu, který byl odeslán 20. dubna 1897 z města Ouidah do Německa. Nabízeno na aukci Corbitts v září 2015 za cenu 65 GBP.

Popis z aukce: BENIN 1897 postal stationery letter card 15c blue upgraded with 1c black/rose (Yv.20) x2 and 4c lilac/brown (Yv.22) x2, tied by Ouidah Dahomey d/stamp routed via Cotonou with octagonal French paquebot ‘Loango a Marseille L.M. No 1’ d/stamp sent on the steamer ‘Taygate’ addressed to Berlin with arrival on reverse. Very fine item of commercial mail. Estimated Price: £65.00 – 75.00

Armáda se řídí vlastními předpisy, a tak v případě vojenské korespondence zůstává název Benin na vojenských razítkách nadále v platnosti. A to až do 20. století.

Detail obálky odeslané 23.6.1902 odeslané z Allady do France. Vojenské razítko “Telegraphie Militaire Poste Benin” a transportní razítko “Loango a Bordeaux L.L. No.3”

 

V říjnu 1899 dochází k rozdělení území Francouzského Sudánu (z důvodů reorganizace) a od 17. října připadnou do správy Dahome jeho jižní regiony (Le Cercle) Gourma a Say. Rozloha Dahome se výrazně zvětšila a od té doby už dostává slovo “dependance” použité v názvu kolonie konečně smysl.

Převzato z encyklopedie Les colonies Francaises

Pravděpodobně pod vlivem rozšíření území dochází i k vydání série 17 známek s novým názvem kolonie. Opět se jedná o známky francouzských kolonií s motivem alegorie. Text v rámečku je “DAHOMEY ET DÉPENDANCES“. Ještě před koncem roku vychází jedna známka s hodnotou 25c a v roce 1900 další čtyři.

Známky Dahome Mi# 1-17., Převzato z aukce Roumet 2015

Nově získaná území na severu Dahome byla v následujícím roce vyjmuta a převedena pod správu územního celku Horní Senegal a Střední Niger (Haut-Sénégal Moyen-Niger).
Dne 18. října 1904 se Dahome stalo součástí Francouzské Západní Afriky, což byla federace několika francouzských kolonií v západní Africe. Nové známky, vydávané od roku 1906 už proto obsahují text “Afrique occidentale française” nebo zkratku “AOF“.

Přes všechny tyto změny se na celistvostech v této době stále objevují známky Beninu z let 1893/4. A to buď samostatně, nebo jako součást smíšené frankatury. Např. na tomto doporučeném dopisu, který byl odeslán 5. května 1905 z Porto-Novo do Francie. Frankováno dvěma 20c známkami Beninu (1894) a jednou 15c známkou Dahome (1901). Nabízeno na aukci Gärtner v únoru 2019 za 70 €.

Popis z aukce: Dahomey: 1905. Registered envelope to France bearing Dahomey Yvert 3, 15c grey mixed with Benin Yvert 39, 20c red/green (2) tied by Porto Novo/Dahomey double ring with boxed hand-struck registered with octagonal French paquebot ‘Loango a Bordeaux L.L. No 1’ date stamp with Paris receiver. Vertical fold, roughly opend. Very fine.

Případně na velmi zajímavém dokladu z Cotonou z července 1905 do německého Erfurtu. Na zálepku s natištěnou známkou “GOLFE DE BENIN” 15c (1893) byla přidána známka Dahome 15c (1901) a v kanceláři lodní přepravní společnosti navíc známka Německa 10pf. Prodáno na aukci Gärtner v únoru 2016 za 70 €.

Popis z aukce:1905, Benin 15 C Kartenbrief (leichter Mittelbug) mit Zusatzfrankatur Dahomey 10 C und Germania 10 Pf. geschrieben in Cotonou mit ovalem “DEUTSCHE SEEPOST LINIE HAMBURG-WESTAFRIKA 8/7 05 XXX.” nach Erfurt mit AK 17.7.05, inters. Bedarfstext eines Matrosen an seine Eltern: “..schwarzes Wasserfieber… schon 2 Mann gestorben…” Catalog Price 100,00

Francouzská správa nad Dahome zůstala další desetiletí. V letech 1940 – 42 podléhala země vládě ve Vichy; po invazi spojenců do severní Afriky se přihlásila ke svobodné Francii. V roce 1946 se Dahome stalo zámořským teritoriem Francie. Dne 4. prosince 1958 získalo Dahome autonomii a 1. srpna 1960 se stalo nezávislým státem a přijalo název Republika Dahome. Zároveň se stalo členským státem OSN. V roce 1975 byl název země změněn z Republiky Dahome na Beninská lidová republika. Rovněž došlo ke změně systému a v zemi začaly být uplatňovány reformy dle marxistických idejí.

 


NOVODOBÝ BENIN

Nový název se projevil i na známkách. Vydání známek novodobého Beninu je příznačné nadprodukcí známek a mnohými přetisky. A to jak měnovými, tak i přetisky s názvem země.

Následné přetisky na známkách Dahome tedy sběratele nepřekvapí. Byť se jich ještě několik desítek objevilo na konci 80. let. Po opuštění marxistických idejí výměnou za finanční pomoc z Francie na počátku 90. let došlo ke změně státoprávního uspořádání. Oficiálně k 1. březnu 1990. Hned v roce 1990 se objevily přetisky na známkách lidové republiky. OK. Zřejmě z obchodně – filatelistických důvodů se ale od roku 1992 počaly vyrábět přetisky ještě na známkách Dahome.

Situace s komerčními přetisky eskalovala v letech 2007 až 9, kdy takřka souvisle vycházely jen přetisky na více, než 30 let starých výplatních a leteckých známkách republiky Dahome.

Benin, Mi#1451

Dokonce se ve dvou případech použily známky Dahome vydané ještě před vyhlášením nezávislosti z dubna 1960. Byly to Mi#173 – s přetiskem Mi#1554 a Mi#174 – s přetiskem Mi# 1451.
Těch 104 známek z let 2007-9 oceňuje katalog Michel na 11.210,- Mi€ (v případě neupotřebených, použité cca polovinu).


Pro názornou ilustraci použijeme známku Dahome k 10. výročí úmrtí JFK, která vyšla v roce 1973 (Mi# 537). Po 15 letech byla v roce 1988 přetištěna a přeceněna 25f/200F pro použití v Beninské lidové republice (Mi# I473). V roce 1994 byla původní známka přetištěna pro použití v Beninské republice (Mi# 611). A konečně byla roku 2008 použita potřetí (35 let od vydání) – v akci “přetisky” (Mi# 1535). Katalogová hodnota těchto přetisků je celkem 180 Mi€, zatímco původní známka má záznam 3,50 Mi€.

A ještě ukázka použití přetisků na dopise z roku 2010:

Pro doplnění dodám, že přetisky se objevily také na doplatních a balíkových známkách. Po těchto eskapádách došlo k uklidnění situace a roční produkce je od roku 2010 v rozmezí 0 – 10 známek (3-8-3-10-0-4-1-0-0-2-0). A bez přetisků.

 


Přestože byla roční známková produkce Beninu velmi vysoká, tak to spekulantům nestačilo a zhruba od roku 2003 začali trh zaplevelovat fantazijními nálepkami, většinou ve formě barevně přeplácaných aršíků s atraktivními motivy. Na eBay jich najdete přehršel. Takže pozor. Viz i varování v katalogu Michel.

Aršík, který je podvodným vydáním pro Benin 2007

 


Samozřejmě opět rád využiju osvědčené zdroje a na závěr doplním vývojovou mapku a albové listy.

 


Mapa vývoje ZZ:

Mapu vytvořil Gerben Van Gelder

Původní článek o ZZ Benin publikovaný na webu StampWorldHistory.com si můžete přečíst na stránkách web.archive.org.


ALBOVÉ LISTY:

 


Ukázku krásně zpracovaného vývoje novodobé ZZ BENIN poskytl pan Ludvík Mondschein.


Zdroje: Wikipedie, Britannica, výše uvedené www stránky, Katalog Yvert&Tellier : Timbres des colonies Francaises (2013), katalog Michel Westafrika (2013), Publikace Jména poštovních úřadů Francie v koloniích 1860-92 (1978), články Království DahomeFrancouzská kolonie Benin – na webu World History at KMLA, články The History of the Kingdom of Dahomey, Dahomey timeline 1486 – 1960, článek French Colonial Conquest of Dahomey in 1892 na webu historynet.com, studie Mensan Metodjo – La construction du territoire et la délimitation desfrontières du Dahomey (1851-1913), kniha Territoires du Haut-Sénégal Moyen-Niger. 1900-1903, aukce Cherrystone září 2017, fotoarchív autora, internet a další …


Publikováno pro nezávislý CZ/SK blog - www.znamkovezeme.cz
  Přebírání obsahu jen s písemným souhlasem autora příspěvku !
--- Admin blogu ---  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *